ข้อตกลง

รายละเอียดผู้เข้ารับบริการ

ตั้งบัญชีผู้ใช้งาน

ตรวจสอบความถูกต้อง

    ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา หรือ P-PAC (Panyatara Potential Analysis Centre) ก่อตั้งขึ้นประมาณปลายปี 2550 เป็นหน่วยงานภายใต้ บริษัท ปัญญธารา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

    ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา หรือ P-PAC (Panyatara Potential Analysis Centre) มีหน้าที่หลัก คือ การวิเคราะห์ศักยภาพบุคคล โดยใช้ลายผิววิทยา (Dermatoglyphics) ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างของบุคคลได้ดีขึ้น ทั้งในด้านของบุคคลิกภาพ วิธีการสื่อสาร ศักยภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด ลักษณะ และรูปแบบการเรียนรู้


    ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้ารับบริการ

    ก่อนเข้าสมัครใช้บริการบนเว็บไซต์ pas.p-pac.com นี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” กรุณาอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขการเข้ารับบริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้ารับบริการ” ที่ปรากฏตามเงื่อนไขด้านล่างอย่างละเอียด โดยการสมัครใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้ารับบริการที่ปรากฎตามเงื่อนไขด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้ารับบริการนี้ ท่านจะไม่มีสิทธินัดหมายสแกนลายผิวและฟังผลการวิเคราะห์ศักยภาพล่วงหน้าได้
    เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นโดย ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา หรือ P-PAC (Panyatara Potential Analysis Centre) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “P-PAC” วัตถุประสงค์เพื่อนัดหมายสแกนลายผิวและฟังผลการวิเคราะห์ศักยภาพล่วงหน้าและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการเข้ารับบริการกับทาง P-PAC


    1. การสมัครเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์นี้

    เป็นการสมัครเพื่อการจองคิวเข้ารับบริการการวิเคราะห์ศักยภาพ ผ่านลายผิว โดยข้อมูลของท่านจะถูกใช้เพื่อประสานงานในการเข้ารับบริการกับ P-PAC ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ” โดยท่านจะต้องทำการลงทะเบียน และให้รายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้องกับ P-PAC และรับรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้บริการผ่านทาง E-mail ที่ท่านได้ให้ไว้


    2. การจำกัดความรับผิดชอบ

        2.1 ข้อมูลบนเว็บไซต์อาจจะมีความไม่ถูกต้อง หรือมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ P-PAC ไม่รับประกันความถูกต้องความสมบูรณ์ของข้อมูล หรือความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความเห็น หลักฐาน หรือข้อความอื่นใดที่แสดงผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าความเสี่ยงจากการอ้างอิงความเห็น คำแนะนำ หลักฐาน บันทึก หรือข้อมูลจะอยู่ที่ท่าน เพียงผู้เดียว P-PAC สงวนสิทธิ์ โดยดุลพินิจของ P-PAC แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำดังนี้ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวผู้ใด ได้แก่ แก้ไขข้อผิดพลาดหรือพลั้งเผลอใด ๆ ในเว็บไซต์ รวมถึง P-PAC อาจทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงต่อผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ หรือราคา (หากมี) ที่ได้มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ โดยแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ต่อไป

        2.2 ข้อมูลบนเว็บไซต์ และซอฟท์แวร์ที่สามารถใช้ได้จากเว็บไซต์ได้จัดไว้ในลักษณะที่เป็นอยู่อย่างนั้น (หากมี) โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ต่อสิ่งดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยปริยาย ยกตัวอย่างเช่น ไม่รับประกันความสามารถในการทำกำไร ไม่รับประกันการไม่ละเมิดสิทธิ์ หรือ ไม่รับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

        2.3 P-PAC อาจเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านที่จะทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลการเข้าถึงหรือวิธีที่ท่านใช้งานในเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ดี โปรดจำไว้ว่าหากท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการได้อย่างเต็มที่


    3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

    P-PAC ให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน P-PAC ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่ลงทะเบียนสมาชิกออนไลน์ในเว็บไซต์เท่านั้น ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนสมาชิกจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง และถูกต้องเท่านั้น ถ้า P-PAC ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ ทาง P-PAC ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลสมาชิกนั้น ๆ ออกจากระบบเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านจะต้องรักษาข้อมูลการเข้าระบบ (log in) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านไว้เป็นความลับ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง การกระทำการใด ๆ ในเว็บไซต์ผ่าน login ของท่าน P-PAC จะถือเสมือนหนึ่งท่านได้เต็มใจกระทำการดังกล่าวนั้นด้วยตัวของท่านเอง ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทาง P-PAC จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ นอกจากเพื่อใช้บริการของ P-PAC ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากขึ้นเท่านั้น

    ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านมีความสำคัญกับ P-PAC ดังนั้น P-PAC จึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของ P-PAC เพื่อที่จะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ แก่ท่าน ดังนี้

        3.1 ท่านตกลงและยินยอมให้ P-PAC เก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, วันเกิด, อาชีพ, E-mail เพื่อให้ P-PAC นำไปใช้นัดหมายสแกนลายผิวและฟังผล การวิเคราะห์ศักยภาพของท่านเท่านั้น โดย P-PAC จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น เพื่อมุ่งเน้นให้ท่านได้รับบริการที่ดีจาก P-PAC และรวมถึงเพื่อใช้ในการยืนยันตนของท่านในการใช้บริการ และหรือ ทำธุรกรรมต่าง ๆ กับ P-PAC ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก หรือเพื่อให้ P-PAC สามารถติดต่อกับท่านได้ในกรณี ที่จำเป็น และยินยอมให้ P-PAC ใช้, ส่ง, โอน, ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนของท่านให้แก่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ P-PAC (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัทในเครือ”) รวมถึงผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบของ P-PAC หน่วยงานราชการ ผู้รับโอน และ/หรือนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย

        3.2 หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก P-PAC กรุณาติดต่อ 082-005-0321, 02-071-2994

        3.3 ช่องทางติดต่อ : หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวท่านสามารถติดต่อ P-PAC ได้ที่ 02-071-2994

        3.4 การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

        P-PAC ตกลงจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

            (1) ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากท่าน

            (2) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย, กฎ, ระเบียบ, ประกาศ, ข้อบังคับ, คำพิพากษาหรือตามคำสั่งของศาล หรืออนุญาโตตุลาการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย

            (3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและท่านท่านอื่น

        3.5 การเปลี่ยนแปลง

        P-PAC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานของ P-PAC โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ อย่างชัดเจนต่อไป


    4. ผู้เยาว์ : ผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทน โดยชอบธรรม (บิดา/มารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย) ทุกครั้ง


    5. การสละสิทธิ

    การที่ P-PAC ยินยอมยกเว้นหรือไม่ได้ใช้สิทธิข้อใดข้อหนึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ตาม มิให้ถือว่า P-PAC ยินยอมหรือสละสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้บางส่วนหรือทั้งหมดในครั้งต่อไปด้วย โดยท่านยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยเคร่งครัด ทุกประการตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงมีบัญชีอยู่กับ P-PAC


    6. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา

    หากข้อกำหนด, เงื่อนไข หรือข้อตกลงใด ๆ เป็นโมฆะ, ไม่สมบูรณ์, ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ ไม่ว่าเพราะเหตุผลใด ๆ ให้ข้อกำหนด, เงื่อนไข หรือข้อตกลงที่เป็นโมฆะ, ไม่สมบูรณ์, ขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้นั้น แยกต่างหากจากข้อกำหนด, เงื่อนไข หรือข้อตกลงส่วนที่สมบูรณ์และให้ข้อกำหนด, เงื่อนไข หรือข้อตกลงส่วนที่สมบูรณ์ ใช้บังคับได้ต่อไป


    7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

    การใช้บริการเว็บไซต์ และการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย


เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

    ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธาราเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้บริษัท ปัญญธารา จำกัด (“บริษัท”) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลด้วยศาสตร์ลายผิว (Dermatoglyphics) และบริการให้คำปรึกษา การโค้ช และการจัดสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ อีกทั้งบริษัทมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทขอให้ท่านอ่านเอกสารฉบับนี้ เพื่อทำความเข้าใจและรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทมา ณ ที่นี้ด้วย


1. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล : บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่านเพื่อใช้ในการให้บริการต่าง ๆ ของศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของ

 • การเข้ารับบริการวิเคราะห์บุคลิกภาพและศักยภาพจากลายผิว (Dermatoglyphics)
 • การเข้ารับบริการให้คำปรึกษา การโค้ช และการจัดสัมมนา ฯลฯ ของ P-PAC และ All Coaching Academy
 • การถ่ายภาพและคลิปวีดีโอ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และทำการเผยแพร่ลงในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆ ของบริษัท

โดยนำไปใช้เพื่อยืนยันตัวตน ติดต่อนัดหมายเข้ารับบริการ รวมถึงการบริการหลังการขาย บริการเสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคคลของศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา และนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการตลาด เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆ ของบริษัท ทำการตลาดแบบตรง รวมถึงนำข้อมูลไปใช้ในการทำงานวิจัยต่าง ๆ เชิงสถิติแบบไม่เปิดเผยตัวตน

ฐานในการประมวลผลข้อมูล : บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้

  ❒ ฐานสัญญา (Contract) : การลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการวิเคราะห์บุคลิกภาพและศักยภาพจากลายผิว (Dermatoglyphics) บริการให้คำปรึกษา การโค้ช และการจัดสัมมนา ฯลฯ ของ P-PAC และ All Coaching Academy การติดต่อนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล จะส่งผลกระทบทำให้บริษัทไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับท่านได้ ไม่สามารถยืนยันตัวตนเพื่อเข้ารับบริการหรือเข้าร่วมงานสัมมนา การให้บริการหลังการขาย การตอบคำถามหรือการรับเรื่องร้องเรียนของท่านได้

     ❒ ฐานความยินยอม (Consent) : บริษัทเก็บขข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่านเพื่อให้บริการวิเคราะห์ศักยภาพและบุคลิกภาพจากลายผิว (Dermatoglyphics) และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการตลาด เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่าง ๆ ทำการตลาดทางตรง รวมถึงนำข้อมูลไปใช้ในการทำงานวิจัยต่าง ๆ เชิงสถิติแบบไม่เปิดเผยตัวตน หากท่านไม่ให้ความยินยอม บริษัทจะไม่สามารถให้บริการท่านได้ โดยหากท่านประสงค์จะถอนความยินยอมท่านสามารถติดต่อบริษัทและแจ้งความประสงค์ได้ตาม ข้อ 4

       ❒ ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) : บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการปรับปรุงบริการ จัดทำรายงานโดยภาพรวม การถ่ายภาพและคลิปวิดีโอในงานสัมมนา เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และทำการเผยแพร่ลงในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆของบริษัท

       ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) : บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานและ/หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกขอข้อมูลดังกล่าว เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น


2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ประเภท/รายการข้อมูลส่วนบุคคล

1. การเข้าใช้บริการวิเคราะห์บุคลิกภาพและศักยภาพจากลายผิว (Dermatoglyphics)

    • ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ-นามสกุล, วัน เดือน ปีเกิด, เลขที่บัตรประชาชน, ที่อยู่, สถานที่ติดต่อ,เบอร์โทร, Email Address, Facebook, อาชีพ, ตำแหน่ง, ชื่อบริษัท, โรงเรียน, ความถนัดมือ, จำนวนสมาชิกในครอบครัว, เพศ,สถานที่ทำงาน, รูปถ่ายหรือคลิปวีดีโอ (หากมี)

    • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว, ลายฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง, ลายฝ่าเท้าทั้ง 2 ข้าง (กรณีที่ผู้เข้ารับบริการอายุน้อยกว่า 12 ปี บริบูรณ์)

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม : 50 ปี

2. การเข้าใช้บริการให้คำปรึกษา การโค้ช และการจัดสัมมนา ของ P-PAC และ All Coaching Academy

    • ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, ที่อยู่, สถานที่ติดต่อ,เบอร์โทร, Email Address, Facebook, อาชีพ, ชื่อบริษัท, สถานที่ทำงาน, รูปถ่ายหรือคลิปวีดีโอ (หากมี)

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม : 10 ปี

3. การถ่ายภาพและคลิปวีดีโอ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และทำการเผยแพร่ลงในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆ ของบริษัท

    • ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ-นามสกุล, สถานที่ติดต่อ,เบอร์โทร, Email Address, Facebook, อาชีพ, ชื่อบริษัท, สถานที่ทำงาน, รูปถ่าย คลิปวีดีโอ บทสัมภาษณ์

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม : 6 ปี


3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

    บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ 1 เท่านั้น เช่น พนักงานและบริษัทที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ดำเนินการออกผลการวิเคราะห์ศักยภาพและบุคลิกภาพจากลายผิว (Dermatoglyphics) ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้รับจ้างที่อยู่ในต่างประเทศ ว่าจ้างให้บริการคำปรึกษา การโค้ช และการจัดสัมมนา ของ P-PAC และ All Coaching Academy ว่าจ้างให้ถ่ายภาพ ถ่ายคลิปวีดีโอ ตัดต่อและเผยแพร่ลงในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของบริษัท ว่าจ้างให้ดูแลช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทดังกล่าวจะอยู่ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

    ทั้งนี้ บริษัทอาจทำการเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พนักงานสอบสวน อัยการ เป็นต้น และอาจเป็นการเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีของบริษัทเองด้วย


4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (2) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (3) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สิทธิในการคัดค้าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้ (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (8) สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562


การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


ทั้งนี้ อาจเกิดข้อจำกัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดยบริษัทจะทำการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด


การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ


5. การเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทจะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้ที่ www.p-pac.com และจุดบริการลูกค้า (เลขที่ 127 อาคาร ปัญจภูมิ1 ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120)


6. รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Email Address: privacy@panyatara.co.th


ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ปัญญธารา จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 54/1-10 หมู่ที่2 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Website: www.p-pac.com

Email Address: service@panyatara.co.th


    หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


    เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกันกับวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับทั้งฉบับ

รายละเอียดผู้เข้ารับบริการ


*
*
กรณีท่านเลือกบริการที่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ศักยภาพ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-071-2999 ค่ะ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

รายละเอียดที่อยู่ของผู้เข้ารับบริการ


*
จังหวัด
*
เขต/อำเภอ
*
แขวง/ตำบล
*
รหัสไปรษณีย์

ท่านทราบข้อมูล P-PAC จากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

Facebook
Line@
Youtube
Instagram
Website
โปสเตอร์โฆษณา
มีคนแนะนำ
พนักงานเครือ CP แนะนำ
เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียน/อบรม
อื่นๆ (โปรดระบุ)
การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน


*** กรุณาตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้งาน, รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน ถ้าหากไม่ระบุท่านจะไม่สามารถจัดการข้อมูลการจองคิวได้ด้วยตนเอง
บัญชีผู้ใช้งาน (username)
รหัสผ่าน (password)
ยืนยันรหัสผ่าน (password)
 • ใช้ตัวอักษร (a-z, A-Z)
 • ใช้ตัวเลข (0-9)
 • username ใช้เครื่องหมายหรืออักขระพิเศษ เช่น @_-.
 • password ใช้เครื่องหมายหรืออักขระพิเศษ เช่น @#$%
 • password ควรมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 16 ตัวอักษร
 • การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้งานในระบบครั้งต่อไป
  จะมีการแจ้งเตือน username และ password อีกครั้งผ่านทางอีเมล

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับบริการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคล

รายละเอียดข้อมูลลูกค้า
วันที่ลงทะเบียน ประเภทลูกค้า รหัสลูกค้า
ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน
วันเดือนปีเกิด อายุ ปี ถนัดมือ
จำนวนสมาชิกในครอบครัว คน
อาชีพ ตำแหน่ง
บริษัท/สถาบัน/โรงเรียน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
เบอร์ติดต่อ
โปรโมชั่น
สำหรับเจ้าหน้าที่
SCAN PAID PENDING